• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Unaprijeđeni importi i eksporti

Proširen i poboljšan eksport u XLSX i import iz XLSX formata:

 • Eksport u XLSX sada može biti sa ugrađenim formulama (matematika radi i u excelu)
 • Formule u XLSX mogu biti vidljive ili skrivene
 • XLSX dokument se može zaključati lozinkom (dozvoljava unos cijena, ali ne dozvoljava izmjenu opisa)
 • Iz prethodno eksportiranog troškovnika sada se iz XLSX nakon popunjavanja mogu importirati cijene (u troškovnik ili u Izbor ponuda)
 • Import iz XLSX formata sada radi bez potrebe da excel bude instaliran (za XLS treba i dalje)

Proširen i poboljšan eksport u HTML i dodan import ponuda iz HTML formata:

Poboljšan import iz PDF formata

 • Sada se cijene iz ponude mogu importirati i iz originalnog PDF fajla (dovoljno je da ponuditelj popuni cijene, snimi i vrati PDF file)
 • Troškovnici primljeni u PDF formatu sada se jednostavnije i bolje importiraju (čak i ako su samo skenirani u PDF)

Olakšana je prilagodba troškovnika nakon importa iz bilo kakvog formata: XLSX, PDF i sl.

 • Spajanje stavaka koje su pisane kroz više čelija do sada se radilo ručno uzastopnim klikanjem na ‘magnet’. Sada je to moguće ubrzati i prepustiti programu da prepozna i spoji cijelu stavku ili sve stavke troškovnika jednim klikom.
 • Moguće je zadati programu da prepozna i selektira npr. sve Grupe radova (ako je to prema numeraciji prepoznatljivo) a zatim se sve jednim klikom pretvori u stvarne Grupe radova.

Korištenjem jedne ili kombinacijom navedenih opcija omogućeno je brzo i jednostavno prikupljanje ponuda u nekoliko koraka:

 • Korisnik napravi troškovnik i eksportira ga u PDF, XLSX ili HTML (svi navedeni formati podržani su na 99% računala i 75% tableta i mobitela).
 • Pošalje e-mailom ponuditeljima eksportirani file u PDF-u, XLSX-u ili link na HTML file.
 • Ponuditelji popune cijene u PDF, XLSX ili najjednostavnije u HTML formatu na računalu ili na tabletu ili mobitelu (matematika im radi u svim formatima)
 • Ponuditelji na klik vrate popunjene ponude.
 • Korisnik na klik (ili drag/drop-om) iz primljenih ponuda importira cijene u troškovnik (ili u Izbor ponuda ako je više ponuditelja)

Ako je izvođač taj koji importira ponude podizvođača/kooperanta onda:

 • Cijenama može automatski dodati svoj postotak uključenjem korektivnog faktora
 • Ako želi pratiti troškove objekta, automatski će se kreirati i pozadinska kalkulacija sa troškom kooperanta kao resursom
 • Na jednoj stavci može raditi više kooperanata

Napomena: