• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Metode rada programa

Klasične metode

Upotreba miša, tipkovnice, menija, gumbića izvedena je tako da omogući najkraći put do rezultata, te da budu što sličnije standardnim Windows metodama i metodama Office programa. Dokumenti se otvaraju, obrađuju, printaju, snimaju na sličan način kao u Office programima, mogu se slati e-mailom, itd. Zadržana je i kompatibilnost shortcut-a tipkovnice (Ctrl+C za Copy, Ctrl+V za Paste, itd.)

Drag and drop

Metoda drag and drop (uzmi i spusti) na raspolaganju je u svim opcijama programa. Tako je dovoljno npr. iz baze podataka mišem uzeti neku analizu i spustiti je na troškovnik i automatski će se kreirati analiza cijene i troškovnička stavka s cijenom izračunatom u analizi.

Prilikom spuštanja ta stavka se može naći na kraju, ili umetnuta na mjestu spuštanja, ovisno o potrebi.

Ili, ako želite adresirati dokument, jednostavno uzmite partnera iz baze podataka i spustite ga na dokument. Ako želite unijeti neki tekstualni izraz ili napomenu, uzmite taj izraz iz zbirke fraza i spustite ga na dokument. Itd.

Ako želite naknadno otvoriti kalkulaciju cijene neke troškovničke stavke, jednostavno uzmite tu stavku i spustite je u prozor “Otvori”. Otvorit će se kalkulacija cijene koju možete mijenjati, opterećivati drugim analizama (ako se radi o složenoj stavci), brisati…

Želite li obrisati nešto iz baze podataka ili troškovnika ili drugog dokumenta, uzmite željeno i spustite u prozor “Obriši”. Sličnim postupkom možete raditi i kopiranje, micanje, pojedinačno ili u blokovima, itd.

Iako je drag and drop najjednostavniji način, program omogućuje da sve te akcije obavite i konvencionalno: odgovarajućim klikovima na gumbiće, ili izborom iz menija, ili sa tastature.

Import podataka

Import podataka moguć je:

 • Iz XLS i XLSX formata
 • Iz DOC i DOCX formata
 • Iz HTML formata
 • Iz PDF formata
 • Iz TXT formata
 • Iz starih DOS-MAG troškovnika
 • Skeniranjem troškovnika
 • Automatskim generiranjem troškovnika iz projekta nacrtanog ACAD-BAU programom
 • Iz bilo kojeg drugog programa koji podržava rad sa clipboardom
 • Importom cijena, količina ili dokaznica prikupljenih od klijenata

U razvoju je još nekoliko načina importa podataka.

Export podataka iz dokumenta

 • Export u XLS i XLSX format
 • Export u DOC i DOCX format
 • Export u HTML format
 • Export u PDF sa bookmark strukturom
 • Export u TXT format
 • U druge programe preko clipboard-a
 • Korištenjem klijent nivoa

U razvoju je još nekoliko načina exporta podataka.