• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

EUR: Dodatna pojašnjenja

 

S obzirom na učestale upite korisnika zašto se nakon konverzije javlja razlika između sume u EUR i sume u HRK konvertirane u EUR pojašnjavamo na pojednostavljenom primjeru troškovnika sa samo jednom stavkom:

Ako je ovo ugovorni troškovnik u HRK sa dvojno iskazanim cijenama u EUR:

I ako je ovo prva situacija u HRK sa dvojno iskazanim cijenama u EUR (ujedno i zadnja izdana u HRK):

Kad se pokrene konverzija, cijena od 100 Kn se konvertira u 13,27 EUR što pomnoženo s količinom 100 daje iznos 1.327,00 EUR:

Ali ukupni iznos iskazan u Kn sad više nije 10.000,00 Kn, nego 9.998,00 Kn i knjigovodstvo naručitelja bi moglo prigovoriti da vrijednost radova po 1 situaciji nije dobro konvertirana, pa program automatski dodaje stavku Tečajne razlike radi zaokruživanja kako bi i vrijednost radova po 1. situaciji od 10.000,00 Kn po tečaju odgovarala vrijednosti radova po 1. situaciji od 1.327,23 EUR:

Isto tako, program i u ugovornom troškovniku dodaje Tečajne razlike radi zaokruživanja. Da bi ugovorena vrijednost radova u ugovornom troškovniku od 100.000,00 Kn po tečaju odgovarala ugovorenoj vrijednosti 13.272,28 EUR:

U primjeru su relativno male vrijednosti, pa ipak se pojavila razlika od 2,28 EUR. Kod velikih troškovnika ta razlika može biti i značajno veća (pojavila se u praksi čak i preko 50 EUR).

Tečajne razlike radi zaokruživanja će program sada automatski obračunati kod standardnih troškovnika, ali ako troškovnici sadrže popuste i slične korekcije, Tečajne razlike radi zaokruživanja se možda neće obračunati ispravno, pa ih korigirajte ručno.

Ako se s naručiteljem možda dogovorite da Tečajne razlike radi zaokruživanja nisu bitne, možete otvoriti osnovni troškovnik i obrisati taj red. Program će nastaviti rad sa konvertiranom ugovorenom vrijednošću radova i neto vrijednošću zadnje situacije u EUR.

U svakom slučaju, konverzija u EUR zadnje situacije izdane u Kn je delikatni, ali prijelomni trenutak, jer nakon toga sve teče automatski u EUR-ima kao što je i prije u kunama.

O čemu voditi računa kod konverzije:

 • Ako ima izdanih situacijama u kunama, obavezno otvorite zadnju situaciju izdanu u Kn i zatim pokrenite konverziju
 • Konvertirati će se svi financijski elementi troškovnika (sve situacije, avansi, analize cijena)
 • Ručna korekcija bit će potrebna samo iznimno, ako ima nestandardnih elemenata (popusti i sl.)

Ako Vas naručitelj pita zašto i neke druge vrijednosti u eurima nisu konvertirane točno u cent, npr. zašto ukupna neto vrijednost izvedenih radova + 25% PDV-a nije jednaka ukupnoj bruto vrijednosti s PDV-om, pojasnite da razloga može biti više:

 • Prvo, zbog matematičkih pravila zaokruživanja (čak i porezna uprava u PDV-prijavi dozvoljava razliku – zbroj svih osnovica i svih poreza25% ne mora apsolutno odgovarati zbroju svih osnovica + 25% poreza – postoji tolerancija)
 • Drugo, situacije su parcijalni računi i bitno je da za neto vrijednost svake situacije zasebno odgovara pravilo: Neto + 25% PDV-a = Bruto, a svi drugi podaci su samo informativni (u e-računima se obično unose u Note kategoriju).
 • Treće, situacije mogu sadržavati kombinacije poreznih kategorija (dio s PDV-o, dio s prijenosom PDV-a)
 • Četvrto, kao što je danas dio situacija u Kn, a drugi dio u EUR, sutra se može dogoditi da dio situacija bude s 25% PDV-a, a drugi dio s 20% (ili vjerojatnije s 30%) PDV-a.
 • Itd.

Sve navedeno može se dogoditi čak i kad su sve situacije u istoj valuti, a kamoli ako su u dvije različite. Stoga zamolite naručitelje da ne insistiraju na nebitnim i matematički nemogućim ”točnostima”.

Konverzija dokumenata vrši se pojedinačno za svaki dokument:

 • Otvorite dokument
 • Dovršite sve što trebate dovršiti u kunama
 • Otvorite zadnju situaciju koju ste izdali u kunama
 • Kliknite MENI: Dokument > Konvertiraj u EUR
 • Program će konvertirati dokument u EUR i automatski snimiti isti u dvije varijante tako da postojećem imenu na kraju doda oznaku HRK ili EUR

Nakon konverzije:

 • Za izdavanje budućih novih situacija koristite isključivo dokument kojem je primarna valuta EUR (ime dokumenta završava sa EUR)
 • Dokumente čije ime završava sa HRK otvarajte samo ako želite što pogledati unatrag (oni su praktično arhiva)
 • EUR postaje primarna valuta, a sekundarna valuta HRK i sukladno tome dvojno iskazane cijene će biti u HRK (obaveza do kraja 2023.)

VAŽNO:

 • Konverzija dokumenta nema nikakvog utjecaja na druge dokumente niti na bazu podataka.
 • Nove dokumente koje od početka kreirate u EUR-ima radite na isti način kao i ranije u kunama i slobodno im zadajte imena kakva želite

Pogledajte video tutorijale: Konverzija dokumenata u Euro i Dvojno iskazivanje cijena.