• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Materijalno knjigovodstvo

Ulazni račun – primka

Ovim dokumentom knjiži se primitak materijala, čeme se terete zalihe ili se odmah obračunava utrošak i direktno terete troškovi. Zaduživati se može firma u cjelini (centralno skladište) ili pojedini objekt ili raspoređivati zalihe/troškove na više objekata istovremeno.

Učinak Primke odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku, pregledu rezultata objekta i drugim posljedičnim izvještajima.


Utrošnica

Ovim dokumentom obračunava utrošak materijala na nekom objektu, odnosno materijal se skida sa zaliha i prenosi na troškove.

Učinak Utrošnice odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku, pregledu rezultata objekta i drugim posljedičnim izvještajima.


Međuskladišnica, Zadužnica, Revers

Ovim dokumentima materijal se sa zaliha centralnog skladišta ili nekog objekta, prenosi na zalihe drugog objekta ili vraća u centralno skladište.

Učinak tih dokumenata odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Međuskladišnica
DEMO: Zadužnica
DEMO: Revers


Otpisnica

Ovim dokumentom materijal se sa zaliha centralnog skladišta ili nekog objekta, prenosi na troškove otpisom.

Učinak otpisnice odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Otpisnica


Početno stanje

Ovim dokumentima unose se zalihe materijala i sitnog inventara na početku godine (odnosno početkom korištenja programa). Pritom se može zaduživati centralno skladište, objekt, subjekt (stroj, vozilo) ili radnik.

Učinak početnog stanja odmah je vidljiv u karticama materijala, materijalnom dnevniku i drugim posljedičnim izvještajima.

DEMO: Početno stanje po objektima
DEMO: Početno stanje po subjektima
DEMO: Početno stanje po radnicima


Kartica materijala

Kartice materijala pokazuju ulaz/izlaz pojedinog materijala na nivou firme ili na konkretnom objektu, sa datumom i automatskom vezom na uzročni dokument (Ulazni račun, Primka ili Međuskladišnica). Tako da je za svaki materijal moguć uvid u tijek od nabave do utroška, sa pripadajućim parametrima.

Pritom se vrijednosti vade automatski iz uzročnih događaja: Primka, Međuskladišnica, Utrošnica…

DEMO: Kartica resursa


Materijalni dnevnik

Materijalni dnevnik pokazuje što se sa bilo kojim ili samo sa odabranim materijalom događalo na nivou firme ili na konkretnom objektu izabranog datuma ili u izabranom vremenskom periodu.

Pritom se vrijednosti vade automatski iz uzročnih događaja: Primka, Međuskladišnica, Utrošnica…

DEMO: Materijalni dnevnik