• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Baza podataka

Program sadrži bazu podataka sa stalno rastućim brojem analiza (u startu preko 1200) građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova.

Graditelji su se godinama oslanjali na tradicionalne norme koje korijene vuku još iz 1980-tih ili ranijih godina. Međutim, te norme ne sadrže nove materijale i u modernom graditeljstvu velikim dijelom nisu primjenljive. Pogotovo to vrijedi za građevinsku operativu koja jednostavno “u hodu” mora primjenjivati nove materijale i nove tehnologije.

Također, tradicionalne norme strukturirane su tako da jednostavno moraju biti opširne (neke sadrže preko 17.000 normi) što otežava prilagodbu i korištenje normi u praksi. A dovodi i do redundacije ili čak višestrukih ponavljanja.

Stoga smo na prijedlog više korisnika, proveli prilagodbe i bazu već u startu učinili kraćom i suvremenijom:

 • Baza se oslanja na upute proizvođača za nove materijale koji se nude na tržištu
 • Oslanja se i na iskustvene (ili interne) norme provjerene od strane iskusnih građevinara koji su ponudili suradnju
 • Baza je kreirana kao zbirka elementarnih stavaka koje su grupirane (ili ih korisnik sam grupira) u COMBO ANALIZE

Rezultat je da baza sada ima nove karakteristike:

 • Sadrži uglavnom samo norme koje nalaze primjenu u praksi što omogućuje lakše snalaženje
 • Predstavlja presjek iskustva, uputa proizvođača i tradicije
 • Početna baza podataka sadrži osnovne stavke koje su prilagođene obliku combo analiza što omogućava da se kombinacijom relativno malog broja osnovnih analiza dobije veliki broj složenih analiza (u primjeru za combo analizu se od 30-tak osnovnih elemenata na jednostavan način može dobiti čak 2400 različitih složenih analiza).
 • Korisnicima i dalje ostaje mogućnost da bazu mijenjaju ili dopunjavaju normama iz drugih izvora

Dakle, baza podataka sadrži osnovne stavke. U slučaju da trebate neku složenu stavku, izaberite jednu od ponuđenih ili je sami vrlo lako iskombinirajte od više jednostavnih. Baza podataka je prilagodljiva, tako da će omogućiti prijelaz na europske standarde kad postanu aktualni.

Iako je već u startu prilično opširna, u praksi se pojavljuju specifične stavke kojih u bazi nema. Kad Vam zatreba takva stavka u troškovniku, program će omogućiti da je lako definirate i uvrstite u bazu podataka. Pritom postaje ravnopravna drugim stavkama i možete je koristiti u svim troškovnicima.

Program sadrži i bazu materijala i drugih resursa – sastavnih dijelova analiza (u startu preko 1000 materijala), sa svim relevantnim podacima.

Baza podataka sadrži i mjesta – gradove sa brojevima pošta, pozivnim brojevima, možete unositi i podatke o poslovnim partnerima, objektima, kreirati zbirke često korištenih naslova, podnaslova, fraza…

Zapise baze podataka možete koristiti u kreiranju dokumenata na mnogo načina. Npr. ako želite adresirati dokument, jednostavno uzmite partnera iz baze podataka i spustite ga na dokument (drag and drop).

Zapise baze podataka možete mijenjati, brisati ili dodatavati nove zapise onog trena kad Vam zatreba – bez potrebe prekida trenutne akcije.

Obrada zapisa baze podataka vrši se u obliku dokumenta, kojeg ako želite možete tekstualno doraditi i isprintati jednim klikom. To omogućuje da npr. kad unosite podatke o novom objektu dodate naslov Radni nalog i jednim potezom otvorite objekt i izdate radni nalog (ako Vam je to običaj u poslovanju) itd.

Izgled zapisa baze podataka

Zapis baze podataka

Ovako izgleda neobrađeni zapis baze podataka – unos novog objekta.
Ako Vam je to poslovni običaj…

Zapis baze podataka

…za minutu tom zapisu možete dodati logotip, adresu, promijeniti naslov, promijeniti stil, dodati mjesto, datum, opis, napomene i isprintati npr. radni nalog.
Dakle, istovremeno ste unijeli i otvorili objekt.