• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Praćenje rezultata objekata

Evidencija rada – šihterica

Ova opcija omogućava detaljnu evidenciju rada za svakog radnika po objektima. Osim vremena provedenog na radu, moguće je evidentirati i druge vrijednosti: godišnji odmor, bolovanje, itd. a moguće je dodavati i vlastite kategorije (npr. kišni sati). Moguć je i uvid u tijek radnog vremena za jednog radnika na svim objektima ili za sve radnike na jednom objektu.

Učinak šihterice odmah je vidljiv u pregledu rezultata objekta.

DEMO: Radna lista – šihterica


Evidencija utroška materijala i drugih resursa

Ova opcija omogućava detaljnu evidenciju utroška materijala po objektima. Osim materijala, moguće je evidentirati i utrošak drugih resursa: strojevi, kooperanti, itd. a moguće je dodavati i vlastite kategorije.

Učinak evidencije odmah je vidljiv u pregledu rezultata objekta.

DEMO: Evidencija utroška materijala i drugih resursa


Pregled rezultata po objektima

Nudi brzi uvid u pregled rezultata svih objekata, što je dovoljno za prvi dojam o stanju svih objekata pojedinačno ili sumarno. Opcija za svaki objekt izlistava realiziranu vrijednost radova, vrijednost stvarno utrošenog rada, materijala, itd. te Rezultat objekta (Realizacija – Troškovi = Bruto dobit/gubitak)

Po želji, svaki objekt moguće detaljizirati pozivom opcije Analiza rezultata objeka.

DEMO: Pregled rezultata po objektima


Analiza rezultata objeka

Ova opcija omogućava detaljnu evidenciju rada za svakog radnika po objektima. Osim vremena provedenog na radu, moguće je evidentirati i druge vrijednosti: godišnji odmor, bolovanje, itd. a moguće je dodavati i vlastite kategorije (npr. kišni sati). Moguć je i uvid u tijek radnog vremena za jednog radnika na svim objektima ili za sve radnike na jednom objektu.

Pritom se vrijednost realizacije vadi automatski iz ispostavljnih situacija/računa, a vrijednosti utrošaka iz Šihterice i/ili Evidencije materijala i drugih resursa.

Demo uključen pod: Pregled rezultata po objektima


Analiza utroška materijala i drugih resursa

Za bilo koji odabrani resurs, kategoriju rada ili materijal, daje usporedbu normirano/utrošeno i pritom uspoređuje količine, cijene i iznose, te naglašava pozitivna i negativna odstupanja od normiranog (uštede ili preveliki utrošak).

Pritom se normirane vrijednosti vade automatski iz ispostavljnih situacija/računa, a utrošci iz Šihterice i/ili Evidencije materijala i drugih resursa.

Demo uključen pod: Pregled rezultata po objektima