• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

Izrada privremene ili okončane situacije

Situacija po svojoj prirodi predstavlja troškovnik i sve što je opisano pod naslovom Troškovnik, vrijedi i za situacije.

Razlika je u tome što za situacije program automatski:

 • Kreira prednju stranicu koja zadovoljava propisanu fiskalnu formu.
 • Pročita podatke o vrijednosti radova po ugovoru, po prethodnoj situaciji i unosi ih u aktivnu situaciju.
 • Pročita podatke o objektu, naručitelju, izvođaču, nadzoru i unosi ih u aktivnu situaciju.
 • Omogućuje unos plaćenih iznosa i vrši obračun plaćanja.
 • Vrši obračun poreza na dodanu vrijednost (ako ste obveznik PDV-a).

Izgled situacije – jedan od više mogućih predložaka situacije

Situacija s obračunom PDV-a

Ovo je prva stranica situacije sa uključenim obračunom PDV-a.

Troškovnik u prilogu u biti se ne razlikuje od bilo kog drugog troškovnika.

Situacija se može, kao i svi drugi dokumenti obraditi u nekom predloženom, ili u korisnički definiranom stilu.


Situacija s prijenosom PDV-a

Ovo je prva stranica situacije koja uključuje klauzulu o prijenosu PDV-a na naručitelja.

I ova situacija se može, kao i svi drugi dokumenti obraditi u nekom predloženom, ili u korisnički definiranom stilu.


Situacija

Ovo je najjednostavniji oblik prve stranice situacije.Situacija

Ovo je korisnički definirana prva stranica situacije.

Korisnik koji ima specifične potrebe košuljicu situacije može u potpunosti kreirati sam.