• Obračun klizne skale
  na klik…

  Dovoljno je napraviti troškovnik,
  stavkama dodati analize cijena,
  i kliknuti Obračun klizne skale…

  Po situacijama,
  za primjenu i u javnoj nabavi…
 • Prijelaz na EURO
  bez stresa…

  Dvojno iskazivanje Kn/EUR do 31.12.2022.
  Automatska konverzija iz Kn u EUR.
  Dvojno iskazivanje EUR/Kn do 31.12.2023.

  Vrijedi i za situacije:
  počnite u Kn, nastavite u EUR-ima…
 • Računi i situacije
  sada postaju
  e-računi i e-situacije

  Račune i situacije kreirajte
  automatski iz troškovnika kao i do sada.

  A onda ih na klik pošaljite na
  servis Fina e-račun za državu
  ili na drugi način bilo kojem naručitelju…
 • U dokumente se mogu unositi crteži i fotografije

  Pritom su podržani CAD formati
  (DWG, DXF, LCD)

  ali i fotografije i drugi formati
  (JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF…)
 • Podržan rad sa više dokumenata istovremeno

  Pritom dokumenti mogu biti jedan kraj drugog i drag/drop metodom prebacivati stavke iz jednog u drugi dokument.

  Zajedno sa kalkulacijama i dokaznicama…
 • Neke opcije sada i na tabletima i mobitelima

  S obzirom da su mobilni uređaji postali nezaobilazni, neke bitnije opcije dostupne su i na tim uređajima.

  Podržan je rad na svim bitnijim operativnim sustavima: iOS, Android, Windows…
 • Drag and drop stavaka iz baze podataka

  Za tvrtke koje same kreiraju troškovnike, to je najjednostavniji način za izradu troškovnika. Pritom se iz baze podataka automatski prenosi i kalkulacija.

  Na isti način iz baze se mogu prenositi i vrste/grupe radova, a rekapitulacije se kreiraju automatski.
 • Iz troškovnika se na klik može izlistati inicijalni gantogram

  Pritom se vremensko planiranje može vršiti po vrstama/grupama radova ili po stavkama.

  A po svakoj ispostavljenoj situaciji, u gantogramu se može vidjeti postotak izvršenja kao i višeradnje/rezerve po stavkama.
 • Građevinski dnevnik u PDF formatu se može kreirati automatski

  Popunjavati se može bilo gdje
  korištenjem običnog i besplatnog PDF preglednika

  Korisnici programa adriakod mogu ga
  kreirati sami,
  a ostali ga mogu naručiti od nas
  ako im je to dovoljno.

16.01.2017.

Građevinska knjiga

 • Građevinska knjiga sada se može raditi kumulativno (pri otvaranju svake nove situacije, sve prethodne dokaznice se donose i nastavlja se obračun)
 • Iz građevinske knjige u situaciju sada se može prenositi samo dio količine u postotku (npr. ako ste obračunali sve, a dogovorili se s naručiteljem da fakturirate samo 75% količine)
 • Za građevinsku knjigu sada se mogu kreirati macro procedure koje omogućavaju brzi obračun uz minimalan unos (npr. uz pripremljeni macro za površinu žbuke sobe dovoljno je kreirati macro, a zatim je za sve buduće sobe, na svim budućim objektima, dovoljno unositi samo dužinu, širinu i visinu sobe, a program će detaljno izračunati i dokumentirati površine svih zidova i stropa)
 • U građevinsku knjigu sada se mogu automatski unositi mjere očitane bluetooth laserskim mjeračem

Kalkulacija

 • Do sada je bio moguć copy/paste cijele stavke sa kalkulacijom. Sada se može kopirati stavka i zatim nekoj drugoj stavci zalijepiti samo kalkulaciju kopirane stavke (desni klik na cijenu i ‘Zalijepi kalkulaciju’). Na taj način može se jedna kalkulacija pridružiti bilo kojoj drugoj stavci uz zadržavanje opisa.

Općenito

 • Dodana je opcija Svojstva – sada se na jednom mjestu može definirati objekt, partner i sl. (MENI: Dokument > Svojstva)
 • Omogućeno je da korisnik može sam kreirati košuljicu situacije (MENI: Dokument > Svojstva)
 • Bilo koju situaciju sada je na klik moguće pretvoriti u neku drugu (npr. ako napravite 8. Privremenu situaciju sa svim listovima građevinske knjige, a onda Vam naručitelj traži da to ipak bude Okončana situacija)
 • Za bilo koju stavku sada se može posebno definirati broj decimala za količinu – korisno ako se radi o rijetkim stavkama (armatura po toni > na 3 decimale). Pritom će količine u troškovniku i u građevinskoj knjizi biti u definiranom broju decimala (definira se tako da se otvori list građevinske knjige i u prvu stavku upiše npr. za 3 decimale: “Decimala = 3” (bez navodnika)
 • Preporučamo pročitati Prilagodba programa kao i Napomene za stare korisnike
 • Dodano više sitnih poboljšanja i ispravaka