Prilagodba programa

Kad odaberete MENI: Program > Prilagodba programa, otvara se dokument sa mogućnošću podešenja parametara rada. Dokument je podijeljen na sekcije, sekcija počinje iza naziva koji je unutar uglatih zagrada, a završava početkom druge sekcije. Redovi koji počinju znakom ; se ignoriraju, a ostali se tumače kao Variabla=Vrijednost. Svaka variabla donosi neke promjene u načinu rada programa. Dakle, za unos nove variable dovoljno je unijeti tekstualni red, napisati Variabla=Vrijednost i zatvoriti dokument sa snimanjem.

Dodavanjem znaka ; na početak reda variabla se isključuje!

Sekcija [Default] je općenita

[Default]

PathWME=C:\AdriaKOD\2010
;definira podrazumjevanu (početnu) lokaciju za snimanje i otvaranje dokumenata

;podrazumjevana košuljica situacije je tipa kao u 'narodnim novinama'
TipSIT=0
;definira da će košuljica situacija biti starog tabličnog tipa

;program podrazumjevano numerira sve stranice osim prve
;ako želite numerirati sve stranice unesite red
FooterSTR=123
;ako želite numerirati sve stranice osim prve i zadnje unesite red
FooterSTR=2
;ili općenito, ako broj sadrži 1 numerira se prva, 3 zadnja, 2 za sve između

;program podrazumjevano numerira stranicu npr. ovako: - 2 -
;ako želite da se uz numeraciju pojavljuje još neki tekst dodajte red npr.
FooterTXT=Objekt: $Objekt$, Stranica: $Stranica$
;pritom su izrazi $Objekt$ i $Stranica$ variable koje će pri ispisu dobiti aktivne vrijednosti
;zasad možete koristiti još i variable $Partner$ i $Dokument$

;od 31.01.2011. program omogućuje selektiranje teksta unutar čelije mišem
;no program podrazumjevano drag mišem u dokumentu shvaća kao Vaš pokušaj da 'uzmete' stavku i da je npr. premjestite
;novu opciju selekcije teksta mišem je potrebno uključiti unosom:
Select=M
;naime, navike starih korisnika ne želimo mijenjati na silu, pa je uvedena ova prilagodba samo za one koji žele promjenu

;od 01.10.2015. program omogućuje definiranje podrazumjenog naslova i podnaslova računa
;podrazumjevani naslov računa je: 'Račun br.'
NaslovIRA=Račun br. -15-1
;definira da će za nove račune biti predlagan prošireni naslov 'Račun br. -15-1' moći ćete dodavati samo broj
;podrazumjevani podnaslov računa je: 'za izvedene građevinske radove'
PodNaslovIRA=za izvršene usluge
;definira da će za nove račune umjesto podrazumijevanog biti predlagan podnaslov 'za izvršene usluge'

;Od 10.11.2015. program omogućuje multijezične dokumente s mogućnošću
;automatskog prevođenja. Ako želite koristiti tu mogućnost onda morate
;pribaviti yandex API translate key (postoje free i commercial) i unijeti ovdje kao (dugi niz znakova)
YandexKEY=trnsl.1.1.2015xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;opširnije o pribavljanju API key-a i korištenju servisa na yandex stranicama

Sekcija [GRAK] regulira oblik građevinske knjige

[GRAK]

;podrazumjevani format lista građevinske knjige na papiru je tipa kao u 'narodnim novinama'
TipGRAK=0
;definira da će list građevinske knjige na papiru biti starog tabličnog tipa

HeaderFILE=Header.wmf
;definira da će na vrh svakog lista građevinske knjige biti umetnut skraćeni logo
;file mora postojati na toj putanji i ne smije biti uključen TipGRAK=0

NeDatum=1
;isključuje automatsko ubacivanje mjesta i datuma na list građevinske knjige

Podglava=1
;1 uključuje (0 isključuje) automatsko ubacivanje opisa (količina, cijena, iznos) u glavu građevinske knjige

Sekcija [FISK] regulira prilagodbu fiskalnog formata računa i situacije

[FISK]

;umjesto dolje izmišljenog unesite svoj OIB, odnosno OIB operatera koji će se predlagati pri kreiranju faktura
OibOper=01234567890

Sekcija [IRA] regulira prilagodbu formata računa i situacije

[IRA]

;od 30.09.2015. program omogućuje automatski unos do 2 reda proizvoljnog teksta u prijedlog računa
;odmah iza obračuna PDV-a. Stoga ako unesete;
Zak1=Obračun PDV-a prema naplaćenoj naknadi.
Zak2=Za uplate nakon roka dospjeća obračunavamo zatezne kamate.
Zak3=U cijene uključeno...
;ova tri reda (ili manje ako nisu svi zadani) će biti predlagana u prijedlog računa

Promjene imaju efekta samo ako ih snimite. Stoga nakon bilo kakve promjene morate kliknuti 'Zatvori dokument sa snimanjem'! a za neke opcije potrebno je zatvoriti program i ponovo ga pokrenuti.